City Center

Restaurants, Cafes

Cafe japanese cuisine  «TANAKA»

Cafe japanese cuisine «TANAKA»

Cafe «Atmosphere»

Cafe «Atmosphere»

Cafe «Badalini»

Cafe «Badalini»

Cafe «BAR on the BEACH»

Cafe «BAR on the BEACH»

Cafe «BurgerTop»

Cafe «BurgerTop»

Cafe «Frutti Bar»

Cafe «Frutti Bar»

Cafe «Perfetto»

Cafe «Perfetto»

Cafe «WAFFLES BOMB»

Cafe «WAFFLES BOMB»

City Cafe

City Cafe

Pizzeria «RICCHI & POVERI»

Pizzeria «RICCHI & POVERI»

PUB «Barashek»

PUB «Barashek»